10 feb. 2014 - 11:50:08 Publicatiedatum: 24 januari 2014

Behoeften van ouders in kaart gebracht

Onderzoek in het kader van taal en ouderbetrokkenheid

Meer en meer scholen en gemeenten organiseren cursussen en activiteiten op school om ouders meer bij de school en de ontwikkeling van hun kinderen te betrekken. Essentieel is daarbij dat de cursus aansluit bij de behoefte van die ouders. Wat die behoeften zijn heeft het Expertisecentrum TOP (Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie) van het ITTA onderzocht, bij 122 ouders en verschillende scholen en gemeenten.

De kloof overbruggen

Om taalachterstanden echt aan te pakken, is het belangrijk het onderwijs, de activiteiten thuis en de (taal)ontwikkeling van ouders te verbinden. Hoe de taalontwikkeling van kinderen verloopt, hangt namelijk direct samen met de kwaliteit van het educatieve thuismilieu. En bij kinderen van laaggeletterde ouders gaapt er over het algemeen een flinke kloof tussen school en thuis op het gebied van educatieve activiteiten en de taal.

Leerinhouden die aansluiten bij de behoeften en interesses van deelnemers zijn effectiever zijn dan leerinhouden die dat niet doen. Dat blijkt uit onderzoek. Er is echter weinig bekend over wat ouders hier zelf voor ideeën over hebben. En ook niet over hoe ouders, scholen en gemeenten de rolverdeling zien tussen ouders en school met betrekking tot het leren van de kinderen. Met het onderzoek is in kaart gebracht waar ouders, scholen en gemeenten behoefte aan hebben.

Het onderzoek is uitgevoerd onder laaggeletterde / laagtaalvaardige ouders van kinderen in vve en po, onder scholen/schoolbesturen en gemeenteambtenaren.

Doel van het onderzoek

De informatie die het onderzoek heeft opgeleverd kan gebruikt worden om adequaat TOP-beleid vorm te geven, zodat er een vruchtbare praktijk gerealiseerd kan worden. Een praktijk die afgestemd is op de verwachtingen van de ouders, de scholen en de gemeenten en die ouders motiveert en ondersteunt bij de ontwikkeling van hun kennis.

Aanbevelingen

Het onderzoek heeft geleid tot negen aanbevelingen. Deze hebben betrekking op de rolverdeling tussen ouders en school, het educatief thuismilieu, de inhoud van TOP-activiteiten, informatie vanuit school, het gebruik van de eigen taal, subsidiëring, participatie en ouderbetrokkenheid en tot slot de afstemming tussen de behoeften van ouders en scholen. U vindt de aanbevelingen in de rapportage.

Download Rapportage Behoefteonderzoek TOP

Expertisecentrum TOP

Expertisecentrum Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie wordt verzorgd door het ITTA in opdracht van het minsterie SZW en gesteund door de Po-raad, Gemeente Amsterdam en Stichting Lezen & Schrijven. Voor meer informatie zie expertisecentrumtop.nl.