25 jan. 2016 - 15:36:12 Publicatiedatum: 8 oktober 2015

Raamwerk docent basisvaardigheden gereed

Over welke competenties moet een docent basisvaardigheden voor volwassenen beschikken? In opdracht van het Steunpunt Basisvaardigheden is een Raamwerk docent basisvaardigheden ontwikkeld om deze competenties in kaart te brengen. Het Raamwerk biedt handvatten bij het opstellen van opleiding en nascholing voor docenten basisvaardigheden in de volwasseneneducatie.

Handvatten voor opleiding en nascholing

Een docent basisvaardigheden in de volwasseneneducatie onderwijst taal (NT2 en Nederlands als moedertaal) en rekenen aan laagopgeleide volwassenen, met inbegrip van digitale vaardigheden. Tot op heden bestaat er geen complete opleiding voor docenten die volwassenen lesgeven in rekenen, taal en digitale vaardigheden.

Docentopleiders kunnen dit raamwerk gebruiken om een passend curriculum op te stellen voor opleiding en nascholing van docenten  basisvaardigheden.

Docenten en aanbieders van trajecten taal en rekenen voor volwassenen gebruiken het raamwerk om hun vaardigheden langs de lat te leggen en om aan docentenopleiders gericht hun vraag om deskundigheidsbevordering te kunnen stellen.

Checklist voor docenten basisvaardigheden en gemeenten

Docenten basisvaardigheden kunnen aan de hand van het Raamwerk bepalen op welke gebieden zij hun professionaliteit uit kunnen breiden, bijvoorbeeld met rekenen.

Voor gemeenten

Ook voor gemeenten biedt het raamwerk handvatten. Zij kunnen bij de inkoop van volwasseneneducatie rekening houden met de kwaliteit van het aanbod, door te kiezen voor aanbieders die werken met docenten die geschoold zijn op de onderdelen van het raamwerk.

Waarom een raamwerk?

Medio 2015 bestaat er nog geen complete opleiding of nascholing tot docent basisvaardigheden. Er zijn wel competentieprofielen voor docenten in de volwasseneneducatie die betrekking hebben op onderdelen van de basisvaardigheden, maar deze zijn niet op elkaar afgestemd. Een docent basisvaardigheden heeft in de praktijk echter vaak met leerders te maken die leervragen hebben op meerdere onderdelen van basisvaardigheden.

Ontwikkeling

ITTA, CINOP en het Freudenthal Instituut hebben het Raamwerk docent basisvaardigheden ontwikkeld. In het proces van totstandkoming van dit Raamwerk zijn docentenopleiders, aanbieders volwasseneneducatie en andere experts uit het veld betrokken.

Meer informatie

Het raamwerk en informatie over achtergronden vindt u in het Rapport Raamwerk docent basisvaardigheden. Voor meer informatie over het raamwerk kunt u contact opnemen met Elwine Halewijn: elwine.halewijn@itta.uva.nl.