6 feb. 2018 - 10:47:51 Publicatiedatum: 5 februari 2018

Wijziging eindgesprek Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Veranderingen in het inburgeringsexamen

Het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) gaat veranderen. Het eindgesprek zal niet meer verplicht zijn als de inburgeraar voldoende uren heeft besteed aan ONA. Ook gaat minister Koolmees onderzoeken of er aan werkenden een vrijstelling van het ONA-examen kan worden verleend. De minister heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Examencapaciteit ONA onvoldoende

De reden voor deze wijziging is dat de examencapaciteit bij DUO niet voldoende is gebleken, waardoor de wachttijd voor het examen is opgelopen tot 15 weken. De minister gaat twee maatregelen doorvoeren om dit probleem op te lossen:

  1. Nieuwkomers die 64 uur ONA-onderwijs hebben gevolgd via een inburgeringsbureau, hoeven geen eindgesprek met een examinator te voeren. Het portfolio moet wel ingeleverd worden. Nieuwkomers kunnen er ook voor kiezen wel een examen te doen, wanneer zij geen of minder dan 64 uur ONA-onderwijs willen volgen. Hierbij valt te denken aan hoger opgeleide inburgeraars. 
  2. Ook nieuwkomers die al een baan hebben, worden mogelijk vrijgesteld van het examen. Dit wordt nog onderzocht, evenals de banen die hiervoor in aanmerking komen.

De minister hoopt zo snel mogelijk de wijzigingen ten aanzien van de 64 uur en het eindgesprek te kunnen doorvoeren.

Kansen voor goede ONA-begeleidingstrajecten

ONA is bedoeld om inburgeraars te activeren, voor te bereiden op werk en hun eigen positie op de Nederlandse arbeidsmarkt te versterken. Gemeenten zullen meer regie krijgen over de inburgering. De wijziging biedt kansen voor een vroegere start met ONA en een meer praktijkgerichte invulling gedurende de 64 uur.

Het ITTA verwacht dat de wijzigingen geen consequenties zullen hebben voor de eisen die aan ONA-begeleiders worden gesteld door Blik op Werk.

Klik hier voor de brief van de minister.