Meer inzetten op online leren in inburgering?

Onderzoek in opdracht van SZW

Kan online leren een oplossing zijn voor het groeiend tekort aan NT2 docenten in inburgering? En zou online leren meer flexibiliteit in de inburgeringstrajecten kunnen brengen? De Tweede Kamer vroeg aan minister van Gennip (SZW / Inburgering) om de potentie van online leren voor (voor)inburgering te verkennen. ITTA heeft de opdracht gekregen om dit met het werkveld te onderzoeken. We vragen taalaanbieders een enquete in te vullen, zie link hieronder.

 

Wat is online leren?

We hebben 'online leren' uitgesplitst in:

  • gebruik van digitale leermiddelen: leermiddelen zoals apps, online onderdelen van NT2-lesmethodes (luisterteksten, uitlegfilmpjes, interactieve oefeningen) en educatieve filmpjes, die interactief zijn en niet makkelijk door een boek te vervangen zijn.
  • online lessen. We onderscheiden drie varianten van de inzet van online lessen: volledig online lessen (docent en alle cursisten komen samen online), hybride lessen (docent geeft fysieke les aan cursisten, een deel van de cursisten neemt online deel aan de les) en deels online lessen (een percentage van de lessen vinden online plaats, de rest is fysiek).

Bekijk voor een uitgebreidere definitie van de twee termen het definitiedocument (pdf).

Enquete

We vragen taalaanbieders die inburgeringstrrajecten verzorgen om in 10-15 minuten antwoord te geven op een aantal vragen over online leren. We zijn benieuwd naar wat aanbieders nu al doen en waarom - of niet doen en waarom niet. 

Link naar enquete (= online).

(Je kunt de enquête tussentijds onderbreken en er later weer mee verder gaan of eventueel nog antwoorden wijzigen. Eenmaal afgerond is de enquête niet meer toegankelijk.)

Onderzoeksvragen

Het onderzoek geeft antwoord op twee hoofdvragen:

  1. Welke ervaringen zijn er al opgedaan met online leren binnen het inburgeringsdomein?
  2. Welke meerwaarde kunnen verschillende vormen online leren hebben voor verschillende groepen inburgeraars?

Onderzoeksaanpak

We starten met een verkenning van de huidige inzet van online leren. Daarvoor sturen we een enquete uit (hierboven staat de link). We doen ook literatuuronderzoek naar de ervaringen met online (taal)leren in binnen- en buitenland. In oktober organiseren we tot slot twee co-creatiesessies waarin we naar de meerwaarde voor de verschillende doelgroepen kijken. Op 1 november moet de rapportage klaar zijn.

Aanleiding voor het onderzoek

Als aanleiding voor deze verkenning formuleert het ministerie van SZW de volgende redenen:

  1. Er is een groeiend tekort aan NT2 docenten. Daarom moet worden gezocht naar manieren om NT2-docenten zo slim mogelijk in te zetten.
  2. Het aantal inburgeraars neemt toe. Daarom moet er naar efficiënte oplossingen worden gezocht om taalonderwijs aan te bieden.
  3. Een tijdige start van de inburgering is cruciaal. De fase in het asielzoekerscentrum kan met online onderwijs wellicht beter worden benut.
  4. In het nieuwe inburgeringsstelsel is dualiteit een belangrijk thema. Als het onderwijs flexibeler wordt, kan werk en inburgering makkelijker met elkaar gecombineerd worden.

Meedenken?

Vind jij de inzet van digitale leermiddelen en online leren interessant voor jouw doelgroep en zou je de mogelijkheden beter willen verkennen? De co-creatiesessies vinden plaats op vrijdagmiddag 13 oktober en woensdagmiddag 25 oktober.

Zou je willen deelnemen aan een van deze sessies? Of wil je per mail een toevoeging doen aan dit onderzoek? Stuur dan een mail naar Loeka van der Kooij of Elwine Halewijn.