TOVII - Voor de Startklas Inburgering

Trajectindicatie Observatie Verlengde Intake Inburgering

Klantmanagers moeten in de WI2021 voor inburgeraars de geschikte inburgeringsroute vaststellen. Maar hoe bepaal je wat passend is bij iemand die je nauwelijks kent? Met een verlengde intake (of Startklas) krijg je een beter beeld van de inburgeraar. De (gratis) TOVII helpt de taaldocent om tijdens de Startklas de leervaardigheid in een schoolse setting te observeren. Uit de ingevulde scores is vervolgens een trajectindicatie te berekenen.

Waarom dit instrument?

De trajectkeuze voor een inburgeraar bepaalt in grote mate zijn toekomstperspectief – niet in de laatste plaats omdat we weten dat de verwachtingen die de docent of maatschappij van de leerder heeft, vaak ook de verwachtingen van de leerder zelf worden.

Met dit instrument kun je gedurende een aantal weken onderwijs in kaart te brengen hoe de inburgeraar zich ontwikkelt. Die langere periode onderwijs is nodig, omdat nieuwkomers vaak moeten wennen aan de vorm waarin wij in Nederland onderwijs verzorgen. En omdat met name statushouders niet zelden kampen met psychische belemmeringen en praktische zorgen die het leren niet bevorderen. Een langere onderwijsperiode en zorgvuldige observatie door een geschoolde docent, geeft de inburgeraar de kans om te laten zien wat hij aankan.

Lees meer over leerbaarheid in Intakeprocedure inburgering: welk traject past? (pdf)

Te downloaden documenten

De TOVII bestaat uit twee documenten die u kunt downloaden :

  • Handreiking TOVII. Hierin vindt u de algemene instructie en specifieke toelichting op de observatieaspecten.
  • Scoreformulier TOVII. Hierin verwerken de taaldocenten hun observatie. Het bevat ook de instructie voor het verkrijgen van het trajectadvies.

Deskundigheidsbevordering

ITTA wil in het najaar een aantal webinars organiseren voor docenten die met TOVII willen werken. En traininkje is niet verplicht, maar wij denken dat het zeker kan helpen om het instrument goed in te zetten. Bovendien verwachten wij dat het voor docenten prettig en inspirerend kan zijn om met docenten van andere organisaties ervaringen rond de startklas uit te delen. De webinars zullen, in tegenstelling tot het instrument zelf, echter niet gratis zijn.

Heb je belangstelling voor zo'n webinar? Neem dan contact met ons op via met tovii@itta.uva.nl.

Verantwoording

We hebben deze nieuwe versie van de TOVII ontwikkeld op basis van twee andere observatieinstrumenten voor een verlengde intake:

  • ISAA (ontwikkeld voor de gemeente Amsterdam om beter zicht te krijgen op de potentie van alfacursisten Dalderop, 2010));
  • een conceptinstrument voor verlengde intake in de ISK (ontwikkeld in het kader van het NRO-onderzoek 'Passend onderwijs voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs' (ITTA UvA 2016)).

Uit deze bronnen is een compact aantal te observeren aspecten geselecteerd en uitgewerkt voor inburgering.

Voorts is het instrument in twee rondes gepilot door taalaanbieders. Met hulp van hun feedback is het instrument bijgesteld. In het najaar van 2022 verzamelen we nog gegevens voor het vaststellen van de definitieve grensscores (waar ligt precies de grens tussen een indicatie voor een of de andere route?).

Onze dank gaat uit naar de docenten van STEP Inburgering, Foxtaal, Werkvloertaal, ROC van Twente en Fiolet Taaltraining. De samenwerking met de gemeenten Oldenzaal, Dalfsen, Meppel en Leidschendam voor het inrichten van een verlengde intake was bovendien waardevol en prettig.