NT2-leerlingen in het reguliere vo

NT2-beleid in de praktijk

In het reguliere voortgezet onderwijs heeft u steeds vaker te maken met de instroom van anderstalige leerlingen, bijvoorbeeld vanuit de ISK. Deze leerlingen zitten nog midden in het proces van tweedetaalverwerving. Zij hebben extra ondersteuning nodig om de vakinhoud te begrijpen en hun Nederlandse taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Een goed beleid op dit vlak, is dan ook essentieel. In dit traject gaat u concreet aan de slag met de ontwikkeling van een visie op de begeleiding van NT2-leerlingen in het reguliere onderwijs en concretiseert u dit in een plan van aanpak.

Doel:

In deze scholing krijgt u inzicht in een aantal principes die van belang zijn bij het leren van een tweede taal en leert u welke speciale onderwijs- en begeleidingsbehoeften deze leerlingen hebben. Vervolgens gaat u aan de slag met de ontwikkeling van een plan van aanpak waarin u vastlegt hoe het onderwijs zodanig kan worden ingericht dat het optimaal is afgestemd op de behoeften van de anderstalige leerlingen. Zo kan maatwerk kan worden geboden.

Inhoud:

In de scholing staan de volgende vragen centraal:

  • Welke ondersteuning hebben NT2-leerlingen nodig bij de (voortgezette) tweedetaalverwerving en hoe geef je dit vorm?
  • Hoe realiseer je een optimale situatie waarbij de verwerving van een tweede taal en de verwerving van vakkennis hand in hand gaan?
  • Hoe zorg je ervoor dat de vaklessen en lesmaterialen voldoende aansluiten bij het taalniveau van de NT2-leerlingen?
  • Op welke wijze wordt de voortgang gemonitord en hoe betrek je de NT2-leerlingen bij hun eigen leerproces?
  • Hoe creëer je voldoende draagvlak binnen school en geef je vorm aan de professionalisering van docenten?
Deelnemers:

De scholing is bedoeld voor actoren in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo of vwo) die zich bezighouden met beleidsvoering of de coördinatie van activiteiten en processen, waaronder directieleden, taalcoördinatoren, zorgcoördinatoren en of mentoren.

Tijdsinvestering:

Het traject bestaat uit vijf bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast besteden deelnemers tijd aan het lezen van artikelen en het opstellen van een plan van aanpak.

Contactpersoon:

Lies Alons | lies.alons@itta.uva.nl
020-525 3844

Kosten:

Op aanvraag 

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers  en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit (ISK's en regulier onderwijs). Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen, ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK en de doorstroom naar regulier onderwijs (in samenwerking met LOWAN-vo).