TINK-training voor pedagogisch medewerkers

Versterking van interactievaardigheden én taal voor betere communicatie met kinderen

Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang versterken hun taal- en interactievaardigheden met de TINK-training. Deze vaardigheden blijken namelijk de belangrijkste kwaliteitsfactor in de begeleiding van kinderen.

Met TINK leren pm'ers hoe ze goede interacties met kinderen tot stand kunnen brengen. Ze werken aan hun vaardigheden op drie plekken: in bijeenkomsten, op de werkvloer (individueel en met het team) en zelfstandig. Deze 'Drieslag Taal' is een beproefd organisatiemodel voor beroepsgericht (taal)leren. De Drieslag Taal garandeert dat het leereffect ook op de langere termijn merkbaar blijft en de 'lerende organisatie' versterkt wordt.

Medewerkers in de kinderopvang nemen massaal deel aan de TINK-training. In 2015 namen meer dan 25oo pedagogisch medewerkers deel aan de TINK-training. In 2016 kwamen daar meer dan 2000 medewerkers bij.

Hoe werkt TINK?
In bijeenkomsten komen de zes cruciale interactievaardigheiden aan bod. Taal is daarbij steeds een aandachtspunt. 'Wat doe je, wat zeg je en hoe zeg je het?' zijn steeds de cruciale vragen. Eigen video-opnames en goede voorbeelden vormen de input voor gesprekken en oefening in de bijeenkomst.

De werkomgeving fungeert als (taal)leerplaats; deelnemers oefenen op hun werk met gerichte taken. Zij bepalen zijn welke taken dat zijn. Omdat in TINK het hele team gezamenlijk verantwoordelijk is voor versterking van ieders vaardigheden, leren deelnemers te kijken naar de eigen en elkaars kwaliteiten en het geven en ontvangen van goede feedback. De training geeft hen daarvoor handige hulpmiddelen.

Door zelfstandige oefening krijgen deelnemers de kans aan individuele aandachtspunten op het gebied van taal te werken.

Andere basisingrediënten van TINK zijn De Taallijn en Praten met volle mond: aanpakken voor goede taalontwikkeling van het kind door de inzet van rijk taalaanbod. Deze zijn ontwikkeld door onze partners Sardes en Expertisecentrum Nederlands.

 deoel:

Met TINK leer je de zes interactievaardigheden herkennen en bewust toepassen tijdens je werk. Je leert kritisch reflecteren op het eigen handelen en dat van collega's tijdens teambijeenkomsten en in het samenwerken met collega's. Tegelijkertijd werk je aan verbetering van je taalvaardigheid. Hiervoor krijg je gerichte taaltaken en - waar nodig - individuele taaloefeningen.

Inhoud:

In de acht bijeenkomsten werken we met casussen uit je eigen praktijk. We leggen een verbinding met de theorie en oefenen met diverse interactieve werkvormen. De zes interactievaardigheden én voorlezen vormen de basis. Daarnaast ga je individueel aan de slag aan de hand van:

  • Actiekaarten (individuele en teamgerichte praktijkopdrachten)
  • Kijkwijzers (voor reflectie op interactievaardigheden en taal)
  • Videocoaching (eigen opnames op de werkvloer)

Resultaten worden vastgelegd in een portfolio.
Voor teams: in de teamvergaderingen wordt structureel aandacht besteed aan de casussen.
Aandacht voor taal is onderdeel van de training. Wie het nodig heeft, kan individueel werken aan specifieke onderdelen van taal.

Voor deelnemers die behoefte hebben aan extra begeleiding op taal biedt het ITTA de Training Taal in de kinderopvang, op de kinderopvang gerichte taaltraining naar 2F/3F voor groepen, of individueel. (Extra in te kopen door de opdrachtgever).

Deelnemers:

De TINK-training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Wij bieden de training aan als incompanytraining en als open inschrijvingstraining. De training kan dus in teamverband worden ingezet en voor individuele medewerkers.

Maximum aantal deelnemers: 16

Tijdsinvestering:
  • Intake = 0,5 uur
  • 8 bijeenkomsten x 3,5 uur = 28 uur
  • 7 praktijkopdrachten x 4 uur = 28 uur (deels in werktijd)
  • Voor teams: 8 teambijeenkomsten x 2 = 16 uur (deels in werktijd)
  • Lezen reader = 4 uur
  • Afsluitende praktijkopdracht = 4 uur

Totaal: 80 uur. Voor individuele remediëring op taal komt er minimaal een uur per week aan zelfstandige taaloefening bij.

Datum:

Voorjaar 2017 (onder voorbehoud)

Locatie:

Amsterdam

Contactpersoon:

Marlies Elderenbosch

marlies.elderenbosch@itta.uva.nl

06 2157 7427

Kosten:

Op aanvraag.

De kinderopvangorganisatie waar de pedagogisch medewerker werkt kan per medewerker € 650,- subsidie aanvragen. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op de website van BKK.

Referenties

Het ITTA ontwikkelde de TINK-training in samenwerking met Sardes en het Expertisecentrum Nederlands. Het ITTA heeft meer dan 20 jaar ervaring met training, ontwikkeling en advies op het gebied van taalontwikkeling in een praktijkgerichte context. Met een TINK-training uitgevoerd door het ITTA haalt u een expert in huis op het gebied van training en taalontwikkeling, met een brede kennis van het beroep van beroepskrachten in de kinderopvang.