Werken met Kennis in de Klas

Voor ISK-docenten die werken met KIK Mens & Maatschappij

In de tweede fase van de ISK bereiden de leerlingen zich voor op instroom in het regulier onderwijs. Ze krijgen Nederlands, maar ook zaakvakken zoals Biologie en Mens & maatschappij. Met Kennis in de Klas (KIK) gaan de leerlingen aan de slag gaan met taal én vakinhoud. ISK-docenten die met deze methode werken, krijgen in twee bijeenkomsten extra handvatten om KIK effectief in te zetten in hun eigen lespraktijk.

Doel

U krijgt handvatten om op effectieve en efficiënte manier te werken met KIK Mens & Maatschappij en u wisselt ervaringen uit met andere gebruikers van KIK. Met deze inzichten kunt u verder werken aan een taalontwikkelende lespraktijk bij u op de ISK.

Inhoud

In de bijeenkomsten krijgt u toelichting op de uitgangspunten van KIK en wisselt u ervaringen uit met andere docenten. Iedere docent brengt een eigen casus uit zijn lespraktijk in. Na twee bijeenkomsten heeft u eigen handvatten voor taalontwikkelend werken met KIK in de ISK. Aan de orde komt onder andere:

  • Hoe zorg je ervoor dat leerlingen verschillende soorten vakteksten kunnen lezen?
  • Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de juiste woordenschat (gaan) kennen?
  • Hoe begeleid je de leerlingen bij het werken met rubrics?

De NT2-docenten en vakdocenten vullen voorafgaand aan de bijeenkomsten een korte intake in. Aan de hand van deze inventarisatie wordt het programma samengesteld waarin aandacht wordt besteed aan de vragen van de deelnemende docenten.

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers, zowel vakdocenten als NT2-docenten die werken met KIK Mens & Maatschappij kunnen deelnemen.

Tijdsinvestering

Twee bijeenkomsten van een dagdeel. Tussen de bijeenkomsten werkt iedere docent één van zijn eigen leervragen in de praktijk uit.

Datum

Twee bijeenkomsten in het najaar van 2021

Locatie

Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof. De bijeenkomsten vinden plaats op een passende locatie in Amsterdam of online.

Contactpersoon

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl;

Anne Marije de Goeijen: annemarije.degoeijen@itta.uva.nl;

020 525 3844

Kosten

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen ( onder andere Zebra, KIK Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo. Ook ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfa-ISK-docenten en Schoolinfo.