Klachtenregeling ITTA

Ons opleidingsinstituut streeft er naar om zo compleet mogelijke deskundigheidsbevordering aan te bieden en voortdurend kwaliteitsverbetering en –bewaking toe te passen. Als professionele organisatie stemmen wij ons aanbod zo goed mogelijk af op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. U bent bijvoorbeeld ontevreden over het maken en nakomen van afspraken. Het kan ook zo zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop een adviseur of trainer van het ITTA u benadert. 

Het ITTA vindt het belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Als u niet tevreden bent, horen wij dat dus graag van u.

Ik heb een klacht, wat nu?

U kunt hierover contact opnemen met de betrokken medewerker of met onze directie.

Persoonlijk gesprek

Wanneer u ergens ontevreden over bent, kunt u uw klacht bespreken met de medewerker bij wie volgens u de oorzaak ligt van wat is misgegaan. In dit gesprek zal aandacht worden besteed aan uw klacht en het probleem dat hier mogelijk aan ten grondslag ligt. Met de betrokken medewerker kan uw klacht mogelijk worden opgelost of een eventueel misverstand worden rechtgezet. Wij streven ernaar met u samen en naar ieders tevredenheid een oplossing te vinden. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn, kunt u een klacht indienen.

Interne klachtenbehandeling

U kunt na het persoonlijke overleg met de adviseur of trainer, of in plaats daarvan, een klacht indienen. Dat is een op schrift gestelde uiting van ongenoegen. Een klacht kan uitsluitend ingediend worden door de officiële opdrachtgever of in het geval van een open inschrijvingstraining door de individuele deelnemer.

Als een indiener een klacht wil indienen, moet de volgende procedure worden gevolgd:

 • De indiener meldt schriftelijk (per post of e-mail) binnen vier weken nadat de reden voor de klacht zich voordeed, zijn klacht aan de betrokken medewerker of aan de directie van het ITTA. De klacht dient de volgende gegevens te bevatten:
  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • een heldere beschrijving van de klacht en de context waarin de klacht ontstaan is
  • datum en ondertekening
 • De directie onderzoekt de klacht, raadpleegt waar nodig de verschillende betrokkenen en geeft binnen zes weken schriftelijk een inhoudelijke reactie aan de indiener van de klacht. De klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld en objectief beoordeeld. Beoordeling van de klacht houdt in dat de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. U wordt schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld. In bijzondere omstandigheden kan van deze termijn van zes weken worden afgeweken; de indiener van de klacht wordt hiervan binnen vier weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld onder opgaaf van redenen.
 • De klacht is afgehandeld zodra u heeft aangegeven dat de klacht naar uw tevredenheid is behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd, waarvan de gegevens vijf jaar worden bewaard.
 • Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Contactgegevens directie

Mevrouw drs. E.H.E.M. Halewijn | Directeur Volwasseneducatie

Elwine.Halewijn@itta.uva.nl

Mevrouw drs. E.M. Alons | Directeur Onderwijs

Lies.Alons@itta.uva.nl

Postadres:

ITTA UvA B.V.

t.a.v. Directie

Valckenierstraat 65-67

1018 XE  AMSTERDAM

Externe bezwaarcommissie

Een indiener kan tegen een uitspraak op de klacht bezwaar maken bij de  commissie van bezwaar. Dit is een onafhankelijke derde, te weten: Marion Rozema. Deze commissie kan indien zij wenst anderen raadplegen.

Als een indiener Bezwaar maakt tegen de beslissing ten aanzien van de afhandeling van een klacht, moet de volgende procedure worden gevolgd:

 • Het inhoudelijk gemotiveerde bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van de schriftelijke uitslag van de klachtenbehandeling aan de commissie van bezwaar zijn verzonden, bij gebreke waarvan het Bezwaar niet meer in behandeling zal worden genomen en de mogelijkheid tot het maken van Bezwaar onherroepelijk is komen te vervallen.
 • De klacht dient de volgende gegevens te bevatten:
  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • een heldere beschrijving van de klacht en de context waarin de klacht ontstaan is
  •  datum en ondertekening
 • De commissie van bezwaar behandelt het Bezwaar zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes weken na ontvangst van het Bezwaar. De commissie van bezwaar beoordeelt of het Bezwaar gegrond is en deelt gemotiveerd de beslissing aan de indiener mede.

​​​​​​​Contactgegevens Externe bezwaarcommissie

Mevrouw Marion Rozema

marionrozema@me.com