Privacyverklaring

Disclaimer, privacyverklaring en cookies

Disclaimer

Over de website
Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze website. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is voortdurend in ontwikkeling.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u per e-mail aan ons kenbaar maken. Wij horen graag van u als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden.

Aansprakelijkheid 
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het ITTA neemt geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor de consequenties/gevolgen van het gebruik van de geboden informatie. Het ITTA neemt bovendien geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor andere versies van documenten dan die gepubliceerd zijn op deze site of voor documenten op deze site die afkomstig zijn van derden.

Inhoud
Het overnemen van een gedeelte van de inhoud (content) van de website voor eigen particulier, niet-commercieel gebruik is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Het overnemen van informatie van deze site voor zakelijke en commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het ITTA.

Wijziging
Wij houden ons ten allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te kunnen brengen in de disclaimer, de privacyverklaring en het cookie beleid.

Privacyverklaring

Bij het ITTA staat de kwaliteit en professionaliteit van de dienstverlening voorop. Daarom gaat het ITTA zorgvuldig om met (persoonlijke) gegevens van (potentiële) opdrachtgevers, gebruikers, deelnemers, partners en andere contactpersonen, conform de geldende privacy wetgeving.
Wij zijn ons bewust van uw vertrouwen en het belang van vertrouwelijkheid van informatie en uw persoonsgegevens. Het ITTA is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en veilig verwerken van de persoonsgegevens die voor de uitvoering van een goede dienstverlening nodig zijn. Onder verwerken valt zowel het verzamelen en vastleggen van de gegevens als ook het uitwisselen, bewaren en vernietigen daarvan. Hoe wij dit doen kunt u lezen in deze privacyverklaring. 

Doel van de gegevensverwerking
Het ITTA verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van:

 • het uitvoeren van opdrachten verstrekt door partijen die daartoe met ITTA direct of indirect een overeenkomst hebben gesloten;
 • de uitvoering van de wettelijke taken die voor het ITTA van toepassing zijn (zoals de Belastingwet, Arbowet, enzovoort.);
 • marketing- en acquisitieactiviteiten;
 • de uitvoering van arbeidsrechtelijke overeenkomst met werknemers.

Het ITTA verwerkt hierbij alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor:

 • identificatie van en communicatie met opdrachtgevers, leden, gebruikers c.q. deelnemers (zoals mailadressen);
 • het uitvoeren van opdrachten, de dienstverlening en het geven van terugkoppelingen;
 • rapportages en adviezen aan leden, gebruikers, deelnemers en (indien noodzakelijk en rechtmatig) opdrachtgevers;
 • onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening
 • het versturen van nieuwsbrieven, mailingen en/of uitnodigingen voor evenementen. Iedere mailing bevat een uitschrijflink (opt-out).

Voorwaarden voor rechtmatige verwerking
Het ITTA verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet, op een zorgvuldige wijze en alleen voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Alle medewerkers die voor het ITTA werkzaam zijn en betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht.
Wanneer zonder of met minder (belastende) persoonsgegevens hetzelfde doel kan worden bereikt, wordt daarvoor gekozen. Alle persoonsgegevens worden beveiligd. Dit voorkomt dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. 

Verstrekking persoonsgegevens
ITTA verstrekt persoonsgegevens aan derden alleen wanneer zij hier een doel en grondslag voor heeft. De verwerking van gegevens vindt in de meeste gevallen plaats op basis van een wettelijke verplichting of omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Is dat niet het geval dan vragen wij uw vrijelijke toestemming. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, omdat dat nodig is voor de uitvoering van die opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst. Dit doen wij om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Het ITTA blijft verantwoordelijke voor deze verwerkingen. 

Analyseren van data
Het ITTA gebruikt cookies van Google Analytics voor het verzamelen van algemene statistieken over het gebruik van onze website. Met die informatie kunnen we het gebruik van de website evalueren en verbeteringen doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen inden Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. verzamelt gegevens die iets zeggen over het gebruik van websites, applicaties en nieuwsbrieven. 

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door het ITTA. Neem hiervoor contact op via info@itta.uva.nl .

Beveiliging van gegevens
Het ITTA zal al hetgeen doen wat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden om te voorkomen dat persoonsgegevens ter kennis komen van onbevoegden, door onbevoegden worden gewijzigd, of ten onrechte aan derden worden verstrekt of anderszins onrechtmatig worden verwerkt.
Het ITTA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijiging tegen te gaan. 

Meldplicht datalekken
Het ITTA is verplicht bij een datalek, waarbij persoonsgegevens zijn gelekt, een onderzoek in te stellen en er voor te zorgen dat datalekken worden gemeld conform wet- en regelgeving. Indien het ITTA de verwerker is, zal zij het datalek zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur na ontdekking, melden bij de verantwoordelijke.

Vragen en opmerkingen n.a.v. de privacyverklaring
Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u altijd contact opnemen met ons via info@itta.uva.nl .
U kunt de gegevens die wij over u hebben vastgelegd te allen tijde per e-mail bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om zich te identificeren. 
Bent u van mening dat het ITTA niet goed omgaat met (de beveiliging) van uw persoonsgegevens, dan horen wij dat graag:
•    bespreek dit met uw contactpersoon c.q. een medewerker bij het ITTA;
•    heeft u een klacht over de werkwijze van het ITTA op het gebied van privacy, dan kunt u zich melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Overigens meldt het ITTA hier zelf ook incidenten. 

Privacyreglement
Dit statement is een verkorte versie van ons privacyreglement. Voor het volledige reglement kunt u contact opnemen met het ITTA.

Wijziging privacy-beleid
Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen binnen het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ons Cookiebeleid   

Voor onze website maken we gebruik van cookies. Hier kunt u lezen waarom we dat doen. We hopen dat u onze cookies accepteert.

Wat zijn cookies
Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd. Het wordt door de browser opgeslagen op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van deze website zijn veilig. Cookies kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen maar slechts computers identificeren.

Bezoekers van de websites van het ITTA blijven anoniem. Voor cookies geldt eveneens dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen.
We gebruiken functionele cookies en cookies voor web statistieken:

 1. Functionele cookies: deze zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet uitgeschakeld worden. Cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren en houden u, op eigen verzoek, ingelogd. Voor deze cookies is geen toestemming vereist.
 2. Analyse cookies: wij gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van web statistieken. De cookies geven inzicht in hoe onze bezoekers de website gebruiken, welke pagina’s veel worden bezocht en naar welke informatie wordt gezocht. Op basis hiervan kunnen we onze websites verbeteren. Over deze cookies moeten wij onze bezoekers informeren. We hebben Google niet toegestaan analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. 

Cookies uitzetten
Cookies worden altijd opgeslagen in uw browser, tenzij u dit niet toestaat. In je browser kunt u de informatie over alle cookies bekijken en de vervaldatum zien. De meeste cookies verlopen na een bepaalde periode automatisch. Er worden dan geen gegevens van het sitebezoek meer geregistreerd. Dit is ook afhankelijk van uw persoonlijke instellingen. U kunt de cookies alleen zelf verwijderen, aangezien deze op de eigen computer zijn opgeslagen. Hiervoor kunt u de handleiding van uw browser raadplegen. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 


Contactgegevens:

ITTA UvA B.V.
Roetersstraat 31
1018 WB Amsterdam
info@itta.uva.nl
020 – 246 6166

Hebt u tips, opmerkingen of vragen?
U kunt contact opnemen via info@itta.uva.nl  of via het telefoonnummer 020 - 246 6166.

Amsterdam, 5 april 2019