22 mrt. 2022 - 11:08:06 Publicatiedatum: 22 december 2017

Advies Digitale vaardigheden

Kader voor ontwikkeling van digitale vaardigheden in de volwasseneneducatie

In dit advies zijn veel voorbeelden te vinden van wat je als volwassene aan taken zou mogen beheersen om digitaal mee te kunnen doen in de samenleving. Het geeft richting aan onderwijs en kan gebruikt worden om resultaten in beeld te brengen.

Aandacht voor digitale vaardigheden

Het contact met diensten van de overheid, instanties en bedrijven verschuift in een snel tempo van face-to-face en schriftelijk naar digitaal. Het is voor laagopgeleiden vaak moeilijk om hier zelfstandig hun weg in te vinden vanwege een tekort aan digitale vaardigheden.

OCW heeft dan ook besloten om via een ministeriële regeling aparte opleidingen digitale vaardigheden aan te bieden binnen het educatiebudget. Het doel van deze opleidingen is om de digitale vaardigheden van de doelgroep van de basiseducatie zodanig te verhogen, dat ze beter toegerust is om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

Met de toevoeging van opleidingen digitale vaardigheden krijgen gemeenten meer middelen in handen om de participatie van de doelgroep te bevorderen. Tevens vormen deze opleidingen een middel om de moeilijk bereikbare doelgroep laaggeletterden en laaggecijferden te bereiken: een opleiding digitale vaardigheden is doorgaans populairder dan een opleiding taal of rekenen.

Het advies: kader voor onderwijs en zicht op resultaten

De standaarden geven een niveau aan en beschrijven dit in termen van ‘kunnen’. De geformuleerde eindtermen zijn de eindtermen waarop getoetst en geëxamineerd kan worden. Eindtermen geven aan wat iemand moet hebben bereikt aan het einde van een opleiding.

Doelgroep

Het document sluit aan bij de doelgroep laagopgeleide volwassenen: de digitale vaardigheden voor deze groep zijn voor hen van belang om te kunnen participeren in de samenleving, dat wil zeggen: toegerust zijn om de stap naar een beroepsopleiding te maken en/of om zelfstandig en met zelfvertrouwen te kunnen handelen in de steeds
verder digitaliserende wereld.

Voorbeelden

De standaarden en de daarvan afgeleide eindtermen zijn tamelijk abstract geformuleerd. Dit is bewust gedaan om te voorkomen dat door de snelle opkomst en de snel wisselende populariteit van sociale media, digitale apparaten en programma’s de standaarden en eindtermen niet meer geldig zijn. Om de standaarden en eindtermen inzichtelijker te maken zijn voorbeelden opgenomen. De voorbeelden, in combinatie met de algemene omschrijving van het niveau, zijn actueel en geven een nauwkeuriger en concreter beeld van de kennis en vaardigheden die verwacht worden. De voorbeelden moeten regelmatig geactualiseerd worden.

Download Advies digitale vaardigheden. CINOP, 2017