Onze visie

Taalleren doe je vóór, dóór en met de praktijk. Taalontwikkeling gaat sneller en effectiever als het taalonderwijs geïntegreerd is in de dagelijkse praktijk. Deze werkwijze garandeert een uitdagende, ondersteunende en stimulerende leeromgeving. Al onze inspanningen gaan uit van deze overtuiging.

Onze missie

Taalvaardigheid in het Nederlands is onmisbaar voor persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk functioneren. Het ITTA spant zich samen met de overheid, het onderwijs en de arbeidsmarkt in om te zorgen dat taal geen barrière vormt.

Visies per doelgroep

Taal en ouderbetrokkenheid

We kunnen taalachterstand en laaggeletterdheid voorkomen, door voor- en vroegschoolse educatie  te bieden gericht op taalontwikkeling. En tegelijkertijd te zorgen dat de ouders de kinderen daarin thuis ondersteunen. Dat vergt vaak intensieve begeleiding en empowerment van de ouders.

Mbo

Het examen Nederlands en de taal van de beroepsrichting houden het mbo momenteel sterk bezig. Duidelijk is dat je er niet komt met alleen lessen Nederlands. De taalontwikkeling moet in alle lessen én in de praktijk aandacht krijgen. Daarvoor is het essentieel dat het hele opleidingsteam zich verantwoordelijk voelt. Deze visie is al door veel beroepsopleidingen geadopteerd.

Basisvaardigheden

Wat iemand nodig heeft aan taal, verschilt per persoon: leren lezen en schrijven is een uitdaging voor de één, terwijl de hoogopgeleide wil werken aan zijn specifieke beroepstaal. Health literacy, taal voor de opvoeding, arbeidsmarktgericht: juist de aansluiting bij de functionele doelen van de leerder werkt motiverend.

Hbo

Taalbeleid in het hbo was tot voor kort vooral gericht op het Nederlands van anderstalige studenten. Maar er blijkt meer aan de hand. Vele Nederlandstalige studenten hebben evengoed aandacht nodig voor hun taalontwikkeling. Die aandacht is voor alle studenten, docenten en studierichtingen een cruciale factor.

Nederlands op de Werkvloer

Nederlands op de werkvloer helpt werknemers beter te communiceren met collega’s en leidinggevenden. Hoe mensen communiceren en welke woorden ze gebruiken, verschilt echter per bedrijf. Aandacht voor de bedrijfsdoelen, het specifieke karakter van de werkvloercommunicatie en de dagelijkse praktijk van het werk is wezenlijk voor een goede cursus. Het resultaat is bevredigend: voor werkgever en werknemer is de opbrengst van de cursus direct zichtbaar.

Vve en primair onderwijs

Taalontwikkeling is cruciaal voor een goede schoolloopbaan. Een grote woordenschat en leesvaardigheid zijn onmisbaar in de taalles, maar ook in de wereldoriënterende vakken en rekenen. Tegelijk biedt elke les ook kansen voor taalontwikkeling: nieuwe woorden leren, je kunnen uitdrukken en beter lezen en schrijven. Doorgaande leerlijnen van VVE tot en met groep 8 helpen kinderen aan de nodige basis.

Inburgering

Taalleerders hebben baat bij aanbod dat is afgestemd op hun doelsituatie. Dat motiveert en biedt zowel laag- als hoogopgeleiden gelegenheid tot oefenen ‘in het echt’. Ook steunt adequaat inburgeringsaanbod op een docententeam dat gericht is op kwaliteit. Leren van elkaar  en ideeën durven uitproberen zijn  daarin inspirerende middelen.

Voortgezet onderwijs en vmbo

Taalvaardigheid en succes op school zijn met elkaar verbonden. Leerlingen die goed kunnen lezen, luisteren, schrijven en spreken begrijpen de uitleg van de docent en de lesstof goed. Zij ervaren iedere dag leersucces: in de les Nederlands, in de zaak- en praktijkvakken en op de stage van het vmbo. In een taalbewust team leveren alle docenten een bijdrage aan dit succes.

Ons profiel

Kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs

Het ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal, dat met kennis van zaken én maatschappelijke betrokkenheid bij wil dragen aan kwaliteitsontwikkeling van het (taal)onderwijs en taalbeleid. De doelgroep is zo breed als de behoefte: zowel kinderen, jongeren als volwassenen, zowel laagopgeleiden als hoogopgeleiden, zowel autochtone Nederlanders als anderstaligen.

Innovatief

In ons werk combineren wij de nieuwste wetenschappelijke inzichten met grote ervaring in de praktijk. Daarbij voeren wij zelf (wetenschappelijk) onderzoek uit en investeren we in de ontwikkeling van innovatieve producten. Het resultaat is bruikbare, inspirerende producten van hoge kwaliteit. Wij hechten bovendien grote waarde aan onze betrouwbaarheid, klantgerichtheid en professionaliteit in aanpak en communicatie.

Praktijkgericht

Het ITTA werkt met praktijkgerichte concepten zoals geïntegreerde scholing, inhoudsgericht taalonderwijs, taalgericht vakonderwijs. Wij baseren ons daarbij op 30 jaar ervaring met taalleren in een praktijkgerichte context.

Certificering

Het ITTA is ISO-gecertificeerd (9001:2015).