Handreiking: Kwaliteit bij de aanpak van basisvaardigheden

Nieuwe handreiking bij aanpak laaggeletterdheid voor gemeenten

Auteur:

Berenschot B.V. en ITTA UvA


Publicatiedatum: 2023
Type publicatie: Materiaal

Deze handreiking bevat informatie, instrumenten en voorbeelden om gemeenten te helpen bij het sturen op de kwaliteit van het non-formele aanbod rond basisvaardigheden. De handreiking is in 2022 herzien. De nieuwe versie is begin 2023 afgerond en nu beschikbaar.

Wat biedt deze handreiking? 

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de aanpak van laaggeletterdheid en het sturen op de kwaliteit ervan. Ze helpen inwoners die hun taal-, reken- of digitale vaardigheden willen verbeteren met passend aanbod. Maar hoe krijg je als gemeente meer grip op de kwaliteit van dat aanbod? En hoe voer je met de betrokken organisaties het gesprek hierover?  De handreiking ‘Kwaliteit bij de aanpak van basisvaardigheid’ richt zich specifiek op het non-formele aanbod voor basisvaardigheden, dat tot de verantwoordelijkheid van gemeenten behoort.

Voor wie is deze handreiking bedoeld?

De handreiking is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het gemeentelijk beleid voor volwasseneneducatie en de bredere aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast bevat de handreiking ook interessante inzichten voor aanbieders, sociale partners, werkgevers en andere partijen die een rol spelen in de aanpak van laaggeletterdheid.

De nieuwe versie

In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en gemeenten heeft het Rijk de handreiking ‘Kwaliteit bij de aanpak van basisvaardigheid’ laten ontwikkelen. In 2022 is een tweede versie gemaakt. De nieuwe versie is begin 2023 afgerond en nu beschikbaar.

Hoe is de handreiking tot stand gekomen?

De handreiking is in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgesteld door Berenschot en ITTA UvA. Daarbij is nauw samengewerkt met Divosa, Stichting Het Begint met Taal, Stichting Lezen en Schrijven, Actieprogramma Tel mee met Taal, VNG en de gemeenten Almere, Amsterdam, ’s-Hertogenbosch, Rotterdam en Tiel. 

De handreiking is te vinden op de website van het Expertisepunt Basisvaardigheden. Bekijk hem hier.