Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Nieuw onderdeel inburgeringsexamen

Relatief veel nieuwkomers zitten zonder werk of met werk op een veel te laag niveau. Deels komt dit door externe factoren, zoals krappe arbeidsmarkt en selectie door werkgevers. Maar ook is een feit dat veel nieuwkomers niet weten hoe het er op de Nederlandse arbeidsmarkt aan toe gaat. Zij hebben te weinig zicht op beroepen waarin werk te vinden is, zijn onbekend met de cultuurbepaalde mores rond solliciteren, weten de weg niet naar een diplomawaardering enz.

Resultaatkaarten

Om inburgeraars beter voor te bereiden op duurzame arbeidsparticipatie is het inburgeringsexamen uitgebreid met een nieuw onderdeel gericht op arbeidsmarktorientatie. Inburgeraars werken aan de hand van Resultaatkaarten aan een loopbaanplan. De ingevulde Resultaatkaarten vormen samen een portfolio. Vervolgens voeren zij op basis van hun portfolio een eindgesprek met een examinator.

Het ITTA heeft voor dit examenonderdeel het afgelopen jaar de eindtermen ontwikkeld, de portfolio-instrumenten en het toetsinstrumentarium. De producten zijn in pilots bij zowel taalaanbieders, re-integratiebedrijven en zelfstandige inburgeraars uitgeprobeerd en op basis van de feedback bijgesteld.

De eindtermen kunt u hier downloaden. Op de pagina voor ketenpartners van inburgeren.nl vindt u ook de Resultaatkaarten en Toelichtingen.

Verplicht

Vanaf 1 januari 2015 is daarom het inburgeringsexamen uitgebreid met het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het onderdeel is verplicht voor inburgeringsplichtige nieuwkomers die een beschikking krijgen vanaf 1 januari, dus ook kandidaten die een diploma van het Staatsexamen NT2 Programma I of Programma II gebruiken om te voldoen aan hun inburgeringsplicht.
​Inburgeraars kunnen alle informatie over de examens vinden op de pagina Examen doen op https://www.inburgeren.nl/examen-doen.jsp.

KNS en KNM

Het nieuwe onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt is één van de onderdelen van het inburgeringsprogramma. Vier onderdelen (spreken, luisteren, lezen en schrijven) zijn gericht op taal.

Vanaf 1 januari 2015 heet het oude KNS voortaan 'Kennis van de Nederlandse Maatschappij' (KNM). KNM en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt vormen vanaf dan samen het onderdeel KNS. In schema:

Taal:

Spreekvaardigheid
Luistervaardigheid
Leesvaardigheid
Schrijfvaardigheid

Kennis van de Nederlandse Samenleving:

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM, het voormalige KNS)
Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt