NT2-beleid in het regulier vo 

Een advies- en professionaliseringstraject (incompany)

In het regulier voortgezet onderwijs krijgt men steeds vaker te maken met de instroom van anderstalige leerlingen, bijvoorbeeld vanuit de ISK. Deze leerlingen zitten nog midden in het proces van tweedetaalverwerving. Zij hebben extra ondersteuning nodig om de vakinhoud te begrijpen en hun Nederlandse taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Dit betekent dat de school een visie moet ontwikkelen op de kansen die tweede taalverwervers binnen de opleiding krijgen en er moet worden nagedacht over de wijze waarop de NT2-leerlingen kunnen worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Een goed beleid op dit vlak is essentieel.

Doel

In dit traject gaat u met collega's aan de slag met de ontwikkeling van een visie op de begeleiding van NT2-leerlingen in het regulier onderwijs. Daarvoor wordt gesproken over de principes die van belang zijn bij het leren van een tweede taal en leert u welke speciale onderwijs- en begeleidingsbehoeften deze leerlingen hebben. Vervolgens gaat u aan de slag met de ontwikkeling van een plan van aanpak voor uw eigen school, waarin u vastlegt hoe het onderwijs zodanig kan worden ingericht dat het optimaal is afgestemd op de behoeften van de anderstalige leerlingen.

Inhoud

In het advies- en professionaliseringstraject staan de volgende vragen centraal:

  • Welke ondersteuning hebben NT2-leerlingen nodig bij de (voortgezette) tweedetaalverwerving en hoe kun je hier binnen de eigen school vorm aan geven?
  • Hoe creëer je voldoende draagvlak binnen school? En geef je vorm aan de professionalisering van (vak)docenten?
  • Hoe geef je vorm aan het toets- en examenbeleid van NT2-leerlingen? Hoe monitor je de voortgang en welke ruimte is er wat dit betreft?
Deelnemers

De teamscholing is bedoeld voor actoren in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo of vwo) die zich bezighouden met beleidsvoering of de coördinatie van activiteiten en processen, waaronder directieleden, taalcoördinatoren, zorgcoördinatoren en of mentoren.

DataData voor een incompany training worden in overleg vastgesteld.
Contactpersoon

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl
020-246 6166

Kosten

De kosten van dit incompany scholingstraject zijn op aanvraag. 

Referenties

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (onder andere Zebra, KIK Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo. Ook ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfa-ISK-docenten en Schoolinfo.
Trainers in de ISK zijn ervaren NT2-/ISK-experts.