Werken met een verlengde intake in de ISK

Drie bijeenkomsten gericht op een goede start van leerlingen

Wat kan en weet de leerling al? Hoe gemakkelijk pikt de leerling de instructie en lesstof op? Dat zijn belangrijke vragen als je leerlingen in een passende leerroute wilt plaatsen. Met een verlengde intake krijg je – aan de hand van (formatieve) toetsgegevens en leerlingobservaties –  zicht op de mogelijkheden van de leerling. In deze scholing komt aan bod hoe een verlengde intake eruit kan zien. U legt de basis voor een verlengde intake bij u op school voor het begin van het nieuwe schooljaar.

Doel

U weet uit welke onderdelen een verlengde intake bestaat en hoe u deze kunt vormgeven bij u op school.

Inhoud

De werkwijze voor verlengde intake die het ITTA in praktijkgericht onderzoek met scholen heeft ontwikkeld en geëvalueerd, staat centraal. Aan bod komen:

•    De uitgangspunten en de achtergrond bij de werkwijze voor verlengde intake.
•    Het gebruik van de verschillende intake- en observatie-instrumenten waarmee u het leergedrag van leerlingen systematisch kunt registreren en analyseren.
•    De implementatie van de werkwijze in de eigen school, gekoppeld aan de werkwijze aan de intake bij u op school. 

De scholing bestaat uit drie bijeenkomsten. 

Bijeenkomst 1 en bijeenkomst 2 vinden voor de zomervakantie plaats. De intake wordt onder de loep genomen en u denkt na over de intake op uw eigen ISK ná de zomervakantie. De verschillende onderdelen van de verlengde intake worden toegelicht.

Bijeenkomst 3 vindt na de zomervakantie plaats, als de intake met leerlingen in volle gang is. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de interpretatie en analyse van de verschillende observatie- en evaluatiegegevens.

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers

Tijdsinvestering

Drie bijeenkomsten van een dagdeel. Tussentijds krijgen de deelnemers opdrachten om de werkwijze in de praktijk voor te bereiden en toe te passen.

Data

n.t.b.

LocatieDe bijeenkomsten vinden plaats op een passende locatie in Amsterdam.

Contactpersoon

Femke Scheltinga: femke.scheltinga@itta.uva.nl

Secretariaat ITTA UvA: 020-246 6166

Kosten

Op aanvraag.

Referenties

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen ( onder andere Zebra, KIK Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo. Ook ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfa-ISK-docenten en Schoolinfo.
Trainers in de ISK zijn ervaren NT2-/ISK-experts.