Competenties docent ISK in beeld

Inzichtelijk maken wat een goede docent in de Internationale Schakelklas aan competenties heeft

ISK-leerlingen vormen een op zichzelf staande doelgroep van NT2-leerders die wezenlijk anders is dan de groep volwassen NT2-leerders. Dat betekent dat er aandacht moet zijn voor de specifieke vaardigheden en kennis die in het ISK-onderwijs een rol spelen: wat kan een goede ISK-docent allemaal?

Competentieprofiel ISK-NT2-docent

In de afgelopen periode zijn er verschillende instrumenten ontwikkeld voor de ISK-docent. Het ITTA ontwikkelde de Concrete uitwerking Competentieprofiel ISK NT2-docent; een lijst van acht competenties van de ISK-docent, aangevuld met competenties uit het profiel van de BVNT2, met indicatoren voor hoe die er in de praktijk uit kunnen zien. De concrete uitwerking is tot stand gekomen met input van 82 ISK-docenten, teamleiders, vakdocenten, coördinatoren en beleidsmedewerkers en biedt diverse partijen binnen de ISK een concreet beeld van welke competenties bij een docent NT2 in de ISK horen. Met de bijbehorende Zelfevaluatie kunnen docenten hun competenties scoren. De BVNT2 heeft een extra specialisatie in het competentieprofiel van de docent NT2 opgenomen (Specialisatie C.5). Deze geeft een beschrijving in algemene zin van de competenties, en kan gebruikt worden door bijvoorbeeld opleiders. De verschillende documenten sluiten goed bij elkaar aan.

Zicht op competenties

De concrete uitwerking van het competentieprofiel kan door verschillende partijen binnen de ISK gebruikt worden:

  • NT2-docenten in de ISK vormen zich aan de hand van de Concrete uitwerking competentieprofiel ISK-NT2-docent een beeld van over welke competenties zij zouden moeten beschikken om een allround ISK-docent te zijn.
  • Coördinatoren krijgen zicht op welke competenties een docent in de ISK zou moeten hebben en is bruikbaar bij het werven van nieuw personeel maar ook bij deskundigheidsbevordering en jaargesprekken.
  • ISK-vakdocenten, mentoren, loopbaanbegeleiders: hoewel het profiel voornamelijk gericht is op taaldocenten werkzaam binnen een ISK kunnen ook ISK-vakdocenten of mentoren het competentieprofiel inzetten. In het profiel wordt namelijk ook aandacht besteed aan de rol van taal binnen het vakonderwijs. Daarnaast bevatten enkele competenties indicatoren die specifiek bedoeld zijn voor mentoren en/of loopbaanbegeleiders.

Zelfevaluatie: eigen competenties in beeld brengen

Met de Zelfevaluatie kunnen docenten of teams naar zichzelf kijken. De zelfevaluatie biedt docenten een overzicht van de eigen competenties en geeft inzicht in waar nog aan gewerkt kan worden om als competent docent in het ISK-onderwijs te werken. De zelfevaluatie kan ook teambreed worden ingezet om de aanwezige competenties te inventariseren.

  • Heb ik de vaardigheden goed om te gaan met pubers met een migratieachtergrond?
  • Kan ik de docent de taalverwerving, de ontwikkeling van schoolse vaardigheden en zelfstandig leren goed begeleiden?
  • Heb ik voldoende in huis om de maatschappelijke ontwikkeling en de loopbaankeuze van de leerling te begeleiden, in contact met andere betrokkenen bij de leerling?
  • Kan ik de docent de vakinhouden van het regulier onderwijs koppelen aan taalontwikkeling?

Meer informatie

De concrete uitwerking en de zelfevaluatie zijn vrij beschikbaar via de volgende links:

Het competentieprofiel van de BVNT2, met daarin de beschrijving C.5. docent op een Internationale Schakelklas:

Voor meer informatie over de concrete uitwerking en de zelfevaluatie competentieprofiel ISK NT2-docent kunt u contact opnemen met Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl