Goed van start: een verlengde intake in de ISK!

Formatieve evaluatie biedt zicht op leermogelijkheden

Wanneer een leerling instroomt in de ISK is het van belang dat docenten zich een goed beeld vormen van de leerling. Wat kan de leerling al? Hoe instructiegevoelig is de leerling? En wat is een passend uitstroomprofiel? Een verlengde intake met leerlingobservaties is hiervoor een geschikte procedure, zo blijkt uit het onderzoek Passend onderwijs aan Nieuwkomers. 

Een nieuwe start op een nieuwe school

Nieuwkomers vanaf 12 jaar krijgen onderwijs in de Internationale Schakelklas (ISK) voordat zij doorstromen naar het regulier onderwijs. Iedere ISK hanteert een eigen intakeprocedure om te bepalen in welk onderwijstraject een leerling terechtkomt en welk doorstroomniveau wordt nagestreefd. Hoewel daarbij vaak gegevens worden verzameld over de (schoolse) voorgeschiedenis en het taalniveau, ontbreekt over het algemeen een analyse van de instructiegevoeligheid van de leerlingen.

Een beter beeld van de leerling

Om een beter beeld van de leerling te vormen is in dit onderzoeksproject met vijf ISK’s een verlengde intakeprocedure ontwikkeld. In plaats van een korte intake beoordeelden docenten gedurende zes weken het leergedrag en de instructiegevoeligheid van leerlingen aan de hand van systematische observaties. Heeft een leerling bijvoorbeeld voldoende aan de basisinstructie of is er extra ondersteuning nodig? Bovendien keken docenten naar aspecten als concentratie, geheugen, zelfregulatie, zelfvertrouwen, motivatie en schoolse vaardigheden. Op basis van deze informatie en het intakegesprek werd een inschatting gemaakt van het onderwijsaanbod dat een leerling nodig had.

Positieve resultaten

Docenten gaven aan de procedure goed uitvoerbaar te vinden. Het gebruik van de observatieformulieren zette hen ertoe aan om het leergedrag van leerlingen systematisch te analyseren. Op die manier vormden zij zich een goed beeld van de leerling en kon een geschikte onderwijsroute worden uitgestippeld.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek is uitgevoerd door het ITTA (dr. Femke Scheltinga, drs. Lies Alons & drs. Myrthe Wildeboer), in samenwerking met de UvA (dr. Sible Andringa).  De subsidie is afkomstig van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), projectnummer: 405-16-507

Aan de slag met een verlengde intake?

Wilt u aan de slag met een verlengde intake? Onderstaande documenten zijn vrij te gebruiken.

Zoekt u handvatten om een verlengde intake op uw eigen ISK op te zetten? Meldt u zich dan aan voor de scholing ‘Werken met een verlengde intake in de ISK’.

Verder lezen

Wilt u meer informatie over het project? Bekijk dan onderstaande artikelen:

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met Femke Scheltinga.