Inspiratie voor taaldocenten

Resultaatgericht taalonderwijs bij Mbo College Airport en Amstelland

Het Mbo college zet in op  motiverend en aantrekkelijk onderwijs voor de student. Het College verwacht dat docenten in effectief les geven en rekening houden met de verschillen in  leerstijl, tempo, niveau, leeftijd van de studenten. Ze streeft naar resultaatgericht taalonderwijs en een planmatige aanpak. Om dit te realiseren biedt het College de docenten een combinatie van coaching, scholing en begeleiding aan door het ITTA.

Positieve impuls aan de professionalisering van taaldocenten

Het ITTA begeleidt de taaldocenten van MBO College Airport en Amstelland door middel van activerende individuele gesprekken, uitwisselingsbijeenkomsten en didactiektrainingen voor de vakgroepen Nederlands.

Inspirerende gesprekken

De individuele begeleiding bestaat uit drie gesprekken met een interval van een paar weken. In deze gesprekken wordt doelgericht gewerkt aan persoonlijke leervragen.  Van de docenten wordt verwacht dat zij nieuwe inzichten nader uitwerken en toepassen en deze met de ITTA coach evalueren. Iedere docent kan tussentijds een materiaalbeoordeling of een lesobservatie aanvragen.

Handreikingen voor de inrichting van het taalonderwijs

ITTA begeleidt de werkbijeenkomsten van de  vakgroepen Nederlands.  Daarin worden de taaldocenten concrete handreikingen geboden op de volgende aspecten van het taalonderwijs:

  • Didactische werkvormen en lesmaterialen
  • Curriculum en leerlijnen Nederlands
  • Taalvolgsysteem en toetsing
  • Plan van aanpak voor leerlingen met specifieke taalproblemen

Bijeenkomsten taaldidactiek

Daarnaast kunnen de taaldocenten van MBO College Airport en Amstelland deelnemen aan studiemiddagen didactiek. Deze praktijkgerichte trainingen hebben tot doel de taaldocent (nieuwe) didactische werkvormen uit te laten proberen, te evalueren en consolideren. De onderwerpen waaruit de docenten kunnen kiezen zijn

  • Leesvaardigheid en woordenschat
  • Mondelinge vaardigheden (luisteren, spreken en gesprekken voeren)
  • Schrijfvaardigheid en taalverzorging
  • Differentiatie
  • Taalontwikkeling op de stage