Opleidingsmodules Docent Basisvaardigheden

Post-hbo modules rekenen, NT1, digitale vaardigheden en meer

In opdracht van het Steunpunt Basisvaardigheden zijn modules gemaakt waarmee een opleiding tot docent Basisvaardigheden kan worden ingericht. Sinds 2019 verzorgt het ITTA  modules van deze opleiding. 

Indeling modules

We onderscheiden negen modules die gecategoriseerd zijn als grote (200 SBU), middelgrote (100 SBU) of kleine (50 SBU) modules. Deze modules zijn gebaseerd op de bouwstenen uit het Raamwerk docent basisvaardigheden. Elke module bestaat uit drie fasen: vaststellen van de beginsituatie, leertraject, toetsing en beoordeling.

 • Module 1: De professionele basis (middelgroot);
 • Module 2: Coaching (klein);
 • Module 3: NT1 (groot);
 • Module 4: Rekenen (groot);
 • Module 5: Eigen vaardigheid rekenen (klein);
 • Module 6: Digitale vaardigheden (middelgroot);
 • Module 7: Intake (klein);
 • Module 8: Samenwerken met vrijwilligers en andere betrokkenen (klein);
 • Module 9: Afstandsleren (klein).

De modules zijn ontwikkeld in samenspraak met resonansgroepen, om ervoor te zorgen dat de inhoud aansluit bij de behoefte van docenten en de situatie in het veld.

Aanbod ITTA

Het ITTA is vooralsnog de enige aanbieder van de modules. In 2021 worden aangeboden: de Module Intake (start februari 2021), de Module Leren op afstand (start maart 2021), de Module Digitale Vaardigheden (start september 2021) en de Module NT1 (start november 2021). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ITTA: info@itta.uva.nl.

'Practice what you preach'

Voor de opleiding van docenten basisvaardigheden geldt: practice what you preach. Dat betekent: 

 1. De leervragen van de docent staan centraal: in de modules wordt een werkwijze beschreven die de opleider de gelegenheid biedt uit te gaan van de eigen leervragen.
 2. In de modules is een belangrijke plaats ingeruild voor het leren in de praktijk.
 3. De docenten worden aangesproken als zelfverantwoordelijke lerenden die vanuit hun eigen leervraag zelfstanding informatie opzoeken, verwerken uittesten in de praktijk en reflecteren op hun ervaringen.

'Practice what you preach' geldt ook voor de vorm van de modules: blended learning. Blended learning biedt gelegenheid om docenten zelfstandig, in eigen tempo en tijd, in een combinatie van theorie en praktijk competenties te laten verwerven.

Achtergrond

Al in 2011 deden CINOP en ITTA onderzoek  naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een opleiding voor docent basisvaardigheden (Kwaliteit van docenten in de volwasseneducatie, 2011). Aanbevelingen die daarin gedaan zijn, zijn meegenomen in de aanbestedingstekst van het Steunpunt Basisvaardigheden voor de ontwikkeling van de opleidingsmodules. De partners die de modules ontwikkelden, CINOP, Freudenthal Instituut en het ITTA, zijn ook de auteurs van het Raamwerk docent basisvaardigheden (2016). De opleidingsmodules zijn sinds 1 februari 2018 beschikbaar.

Aanbieders van de modules

De modules kunnen worden aangeboden door docentenopleiders. Zij kunnen alle of een selectie van de modules aanbieden in opleidingen als:

 • een post-hbo-opleiding;
 • een tweedegraads lerarenopleiding;
 • een specialisatie binnen de pabo;
 • specialisatie/ minor docent volwasseneneducatie bij bijvoorbeeld de studie Nederlands.

Verder is het voor de meeste modules vereist dat de docenten een bepaald niveau van de eigen vakspecifieke kennis hebben op het gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden. Voor taalvaardigheid is een hbo-diploma, bachelordiploma of Staatsexamen Nt2 Programma II voldoende bewijs.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met het Freudenthal Instituut voor Rekenen: Vincent Jonker of Monica Wijers en Petra Popma (ITTA) voor overige modules.