Opleidingsmodules Docent Basisvaardigheden

Post-hbo modules rekenen, NT1, digitale vaardigheden en meer

Docentenopleidingen NT2 voor volwassenen zijn er wel, maar er is geen structureel aanbod voor docenten voor de andere basisvaardigheden; rekenen, NT1, digitale vaardigheden. Daar komt nu - eindelijk! - verandering in. In opdracht van het Steunpunt Basisvaardigheden zijn modules gemaakt waarmee docentenopleiders vervolgens scholingsaanbod kunnen doen aan docenten.

Indeling modules

We onderscheiden negen modules die gecategoriseerd zijn als grote (200 SBU), middelgrote (100 SBU) of kleine (50 SBU) modules. Deze modules zijn gebaseerd op de bouwstenen uit het Raamwerk docent basisvaardigheden. Elke module bestaat uit drie fasen: vaststellen van de beginsituatie, leertraject, toetsing en beoordeling.

 • Module 1: De professionele basis (middelgroot);
 • Module 2: Coaching (klein);
 • Module 3: NT1 (groot);
 • Module 4: Rekenen (groot);
 • Module 5: Eigen vaardigheid rekenen (klein);
 • Module 6: Digitale vaardigheden (middelgroot);
 • Module 7: Intake (klein);
 • Module 8: Samenwerken met vrijwilligers en andere betrokkenen (klein);
 • Module 9: Afstandsleren (klein).

De modules zijn ontwikkeld in samenspraak met resonansgroepen, om ervoor te zorgen dat de inhoud aansluit bij de behoefte van docenten en de situatie in het veld.

'Practice what you preach'

Voor de opleiding van docenten basisvaardigheden geldt: practice what you preach. Dat betekent: 

 1. De leervragen van de docent staan centraal: in de modules wordt een werkwijze beschreven die de opleider de gelegenheid biedt uit te gaan van de eigen leervragen.
 2. In de modules is een belangrijke plaats ingeruild voor het leren in de praktijk;
 3. De docenten worden aangesproken als zelfverantwoordelijke lerenden die vanuit hun eigen leervraag zelfstanding informatie opzoeken, verwerken uittesten in de praktijk en reflecteren op hun ervaringen.

'Practice what you preach' geldt ook voor de vorm van de modules: blended learning. Blended learning biedt gelegenheid om docenten zelfstandig, in eigen tempo en tijd, in een combinatie van theorie en praktijk competenties te verwerven.

Aanbieders van de modules

De modules kunnen worden aangeboden door docentenopleiders. Zij kunnen alle of een selectie van de modules aanbieden in opleidingen als:

 • een post-hbo-opleiding;
 • een tweedegraads lerarenopleiding;
 • een specialisatie binnen de pabo;
 • specialisatie/ minor docent volwasseneneducatie bij bijvoorbeeld de studie Nederlands.

Verder is het voor de meeste modules vereist dat de docenten een bepaald niveau van de eigen vakspecifieke kennis hebben op het gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden. Voor taalvaardigheid is een hbo-diploma, bachelordiploma of Staatsexamen Nt2 Programma II voldoende bewijs.

Achtergrond

Al in 2011 deden CINOP en ITTA onderzoek  naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een opleiding voor docent basisvaardigheden (Kwaliteit van docenten in de volwasseneducatie, 2011). Aanbevelingen die daarin gedaan zijn, zijn meegenomen in de aanbestedingstekst van het Steunpunt Basisvaardigheden voor de ontwikkeling van de opleidingsmodules. De partners die de modules ontwikkelden, CINOP, Freudenthal Instituut en het ITTA, zijn ook de auteurs van het Raamwerk docent basisvaardigheden (2016). De opleidingsmodules zijn sinds 1 februari 2018 beschikbaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Vincent Jonker of Monica Wijers (Freudenthal), Elwine Halewijn (ITTA) of Riet Thijssen (CINOP).