Opleidingsmodules Docent Basisvaardigheden

Modules NT1, digitale vaardigheden, coaching, rekenen/gecijferdheid en meer voor docenten/begeleiders in de volwasseneneducatie

In 2018 zijn in opdracht van het Steunpunt Basisvaardigheden modules gemaakt waarmee een opleiding tot docent Basisvaardigheden kan worden ingericht. Sinds 2018 verzorgt het ITTA modules van deze opleiding. 

Indeling modules

Er zijn negen modules:

 • Module 1: De professionele basis (middelgroot);
 • Module 2: Coaching (klein);
 • Module 3: NT1 (groot);
 • Module 4: Rekenen (groot);
 • Module 5: Eigen vaardigheid rekenen (klein);
 • Module 6: Digitale vaardigheden (middelgroot);
 • Module 7: Intake (klein);
 • Module 8: Samenwerken met vrijwilligers en netwerkpartners (klein);
 • Module 9: Leren op afstand (klein).

Deze zijn gecategoriseerd als grote (200 SBU), middelgrote (100 SBU) of kleine (50 SBU) modules. Deze modules zijn gebaseerd op de bouwstenen uit het Raamwerk docent basisvaardigheden. Elke module bestaat uit drie fasen: vaststellen van de beginsituatie, leertraject en afsluiting met toetsing en beoordeling.

Aanbod ITTA

ITTA biedt de volgende modules standaard aan: de Module NT1 en de Module Digitale Vaardigheden. Bij voldoende belangstelling biedt het ITTA ook de andere modules aan: de Module Coaching, de Module Intake, de Module Leren op afstand en de Module Samenwerken met vrijwilligers en netwerkpartners. De inhoud van de module De professionele basis wordt waar nodig geïncorporeerd in de andere modules. Voor de Module Rekenen verwijzen we graag naar het Freudenthal Instituut. 

Voor wie?

De modules zijn bedoeld voor docenten met een pedagogische basis (zoals pabo/lerarenopleiding/certificaat NT2) en met werkervaring of een stageplaats op het gebied van het onderwijs in basisvaardigheden aan volwassenen. Verder is het voor de meeste modules vereist dat de docenten een bepaald niveau van de eigen vakspecifieke kennis hebben op het gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden. Voor taalvaardigheid is een hbo-diploma, bachelordiploma of Staatsexamen Nt2 Programma II voldoende bewijs.

Zin om intensief in 'het vak Basisvaardigheden' te duiken is de voornaamste eis, zowel in de theorie als in het het werk in de praktijk, met collega's uit het werkveld, met een praktijkbegeleider die meekijkt op de werkvloer en een coachende opleider.

'Practice what you preach'

Voor de opleiding van docenten basisvaardigheden geldt: practice what you preach. Dat betekent: 

 1. De leervragen van de docent staan centraal: in de modules wordt een werkwijze beschreven die de opleider de gelegenheid biedt uit te gaan van de eigen leervragen.
 2. In de modules is een belangrijke plaats ingeruild voor het leren in de praktijk.
 3. De docenten worden aangesproken als zelfverantwoordelijke lerenden die vanuit hun eigen leervraag zelfstanding informatie opzoeken, verwerken uittesten in de praktijk en reflecteren op hun ervaringen.

'Practice what you preach' geldt ook voor de vorm van de modules: blended learning. Blended learning biedt gelegenheid om docenten zelfstandig, in eigen tempo en tijd, in een combinatie van theorie en praktijk competenties te laten verwerven.

Achtergrond

Al in 2011 deden CINOP en ITTA onderzoek  naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een opleiding voor docent basisvaardigheden (Kwaliteit van docenten in de volwasseneducatie, 2011). Aanbevelingen die daarin gedaan zijn, zijn meegenomen in de aanbestedingstekst van het Steunpunt Basisvaardigheden voor de ontwikkeling van de opleidingsmodules. De partners die de modules ontwikkelden, CINOP, Freudenthal Instituut en het ITTA, zijn ook de auteurs van het Raamwerk docent basisvaardigheden (2016). De modules zijn ontwikkeld in samenspraak met resonansgroepen, om ervoor te zorgen dat de inhoud aansluit bij de behoefte van docenten en de situatie in het veld. De opleidingsmodules zijn sinds 1 februari 2018 beschikbaar. Ze zijn bedoeld om los of als geheel te worden gebruikt door docentenopleiders als post-hbo-opleiding; een tweedegraads lerarenopleiding; een specialisatie binnen de pabo of een specialisatie/minor docent volwasseneneducatie bij bijvoorbeeld de studie Nederlands.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de modules van de opleiding tot Docent Basisvaardigheden? Neem dan contact op met Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl