Formatief evalueren en maatwerk in het mbo

voor entree-opleidingen en mbo-2, 3 en 4

Het driejarig praktijkonderzoek Grip op leerpotentieel geeft mbo-docenten extra repertoire in handen om het niveau van studenten in te schatten, de betrokkenheid van studenten te verhogen en ondersteuning op maat te bieden.

Formatief evalueren in het mbo

Formatief evalueren is een manier om vast te stellen wat studenten kunnen en weten zonder formeel te toetsen. Formatief evalueren is daarmee een onmisbare basis voor differentiëren en onderwijs op maat. Gedurende het praktijkonderzoek werkten docenten en onderzoekers werken samen een werkwijze voor formatief evalueren uit, die past bij de studenten uit de entree-opleiding en mbo-2 en de doelen van niveau 2F.

Implementatie en training

Uit het onderzoek zijn onder andere een aantal praktische publicaties voortgekomen:

Op basis van deze bevindingen is door het ITTA en ECBO een praktische training voor taaldocenten ontwikkeld en een korte animatiefilm waarin het principe van formatief evalueren bij taal en rekenen wordt uitgelegd. Daarnaast is er een masterclass voor vakgroepvoorzitters en onderwijsmagers. Eerst kennismaken met formatief evalueren in het mbo? Geef u hier op voor de volgende gratis online proeverij (45 minuten) op maandag 1 november om 16.00 uur.

Het onderzoek

De centrale vraag van het driejarig praktijkonderzoek (2017-2020) was: 'In hoeverre draagt het gebruik van formatieve toetstechnieken bij aan het wegwerken van achterstanden in taal- en rekenniveau.'

In de ontwikkelfase (2017-2018) zijn formatieve toetstechnieken en vervolginterventies voor taal en rekenen ontwikkeld en beproefd. Tijdens de uitvoerfase (2018-2019) is de werkwijze zowel kwalitatief als kwantitatief op effectiviteit onderzocht. Gegevens op docentniveau zijn voor, tijdens en na de interventie verzameld. Effectiviteit op studentniveau wordt met een voor- en nameting op motivatie en taal- en rekenvaardigheid getoetst. Op basis van ervaringen van docenten en studenten is de werkwijze verder uitgewerkt. In de afrondingsfase (2019-2020) wordt de werkwijze met handreikingen mbo-breed inzetbaar gemaakt. Het onderzoek is gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Betrokken instellingen:

  • ECBO; Onderwijsadvies & Training (O&T) Universiteit Utrecht; ITTA Universteit van Amsterdam
  • ROC Albeda College,  ROC Aventus, ROC Da Vinci College, MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, ROC Nova College, ROC Rijn IJssel, Zadkine Startcollege

Meer informatie: