Formatief evalueren in mbo

Grip op leerpotentieel in Entree en mbo-2

Het driejarig praktijkonderzoek Grip op leerpotentieel beoogt mbo-docenten extra repertoire in handen te geven om het niveau van studenten in te schatten, de betrokkenheid van studenten te verhogen en ondersteuning op maat te bieden. Het doel is zo de basisvaardigheden taal en rekenen van studenten te verbeteren.

Formatief evalueren

Formatief evalueren is een manier om vast te stellen wat studenten kunnen en weten zonder formeel te toetsen. Hiervoor worden werkvormen ingezet die het leren zichtbaar maken voor de docent en de student. Ook het betrekken van de student bij het leren, als eigenaar van het leerproces en als informatiebron voor elkaar, is onderdeel van deze werkwijze.

Ontwikkeling voor mbo

De centrale vraag van het driejarig onderzoek (2017-2020) is:

  • In hoeverre kan het gebruik van formatieve toetstechnieken door taal- en rekendocenten in mbo bijdragen aan het inlopen van taal- en rekenachterstanden?

Docenten en onderzoekers werken samen een werkwijze voor formatief evalueren uit, die past bij de studenten uit Entree en mbo-2 en de doelen van niveau 2F. Dit levert voor de onderwijspraktijk een overzicht op van effectieve lesactiviteiten die docenten in het mbo kunnen inzetten.

Onderzoek

In de ontwikkelfase (2017-2018) zijn formatieve toetstechnieken en vervolginterventies voor taal en rekenen ontwikkeld en beproefd. Tijdens de uitvoerfase (2018-2019) is de werkwijze zowel kwalitatief als kwantitatief op effectiviteit onderzocht. Gegevens op docentniveau zijn voor, tijdens en na de interventie verzameld. Effectiviteit op studentniveau wordt met een voor- en nameting op motivatie en taal- en rekenvaardigheid getoetst. Op basis van ervaringen van docenten en studenten is de werkwijze verder uitgewerkt. In de afrondingsfase (2019-2020) wordt de werkwijze met handreikingen mbo-breed inzetbaar gemaakt. Het onderzoek is gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Betrokken instellingen:

  • ECBO; Onderwijsadvies & Training (O&T) Universiteit Utrecht; ITTA Universteit van Amsterdam
  • ROC Albeda College,  ROC Aventus, ROC Da Vinci College, Deltion College, MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, ROC Nova College, ROC Rijn IJssel, Zadkine Startcollege

Meer informatie: