ISK-methode Kennis in de Klas

Werken aan taal en vakinhoud ter voorbereiding op het regulier onderwijs

In de tweede fase van de ISK bereiden leerlingen zich voor op het regulier onderwijs.  De ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid en kennismaking met de vakinhoud gaan hand in hand. Het ITTA ontwikkelde Kennis in de Klas (KIK): een methode met aandacht voor taalverwerving en vakinhoud, zodat zowel NT2-docenten als vakdocenten in de ISK aan taal én inhoud kunnen werken.

Voorbereiding op doorstroom

Na de eerste fase van het ISK-traject, waarin leerlingen kennismaken met de Nederlandse taal en maatschappij, verschuift de focus van het onderwijs: er wordt nog steeds gewerkt aan taalontwikkeling, maar de leerling krijgt nu ook vakken gericht op het vervolgonderwijs. Dat kan biologie of maatschappijleer zijn voor een leerling die uitstroomt naar vmbo kader of de havo. Een leerling die straks uitstroomt naar het praktijkonderwijs, maakt kennis met vakken als techniek. Op de website van LOWAN vindt u per leerroute voorbeelden van onderwijsprogramma’s voor de tweede fase en de streefdoelen NT2. 

Onderwijs in de tweede fase

Het onderwijs in de tweede fase heeft een aantal uitgangspunten:

  • Maak gebruik van de inhoud en de context van het vervolgonderwijs: kies passende teksten, instructies en opdrachten. Het is belangrijk dat de leerlingen hier al in de ISK kennis mee maken.
  • Besteed aandacht aan relevante woordenschat, zoals schooltaalwoorden en algemene vaktaalwoorden.
  • Werk aan een actieve studiehouding van de leerling, denk aan; vragen durven stellen, hulp vragen en zelfstandig huiswerk maken.

Taal leren aan de hand van vakinhoud

Aan de hand van de inhoud van het vak werken aan taal, hoe pak je dat aan? In KIK Mens & Maatschappij hebben we concreet invulling gegeven aan deze uitgangspunten: de leerling maakt op een overzichtelijke manier kennis met een aantal vaardigheden die van belang zijn in het regulier onderwijs. De docent krijgt didactische aanwijzingen om de leerlingen hier op een gestructureerde manier bij te begeleiden. De methode geeft handvatten om taalontwikkelend te werken in de vaklessen en is een introductie op het zaakvakonderwijs in het regulier onderwijs.

Training

Taal- en vakdocenten in de ISK die werken met KIK kunnen een workshop volgen bij het ITTA. In deze workshop krijgt u meer handvatten om de methode effectief in te zetten in uw eigen lespraktijk. Meer informatie over deze training vindt u bij onze trainingen.

Meer informatie

Wilt u KIK bestellen voor uw school of een docentexemplaar aanvragen? Neem dan contact op met Uitgeverij Boom NT2.

Wilt u meer informatie over KIK of over de workshop? Neem dan contact op met Lies Alons of Anne Marije de Goeijen.

Wilt u een les uitproberen met uw klas? Download hier gratis het leerlingmateriaal en de docentenhandleiding. U kunt de les zowel online als in de klas uitvoeren.