Scholing NT2 voor mbo-docenten

Scholing tot NT2-deskundige in het mbo

Mbo- en Entree-opleidingen krijgen steeds vaker te maken met de instroom van anderstalige studenten. Deze studenten zitten nog midden in het proces van tweedetaalverwerving. 

Studenten met een andere moedertaal hebben extra ondersteuning nodig om de vakinhoud te begrijpen én om hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Hiervoor is het van belang dat er NT2-kennis aanwezig is in het middelbaar beroepsonderwijs.

Doel:

In de scholing staat basiskennis NT2 en de vertaling naar de onderwijspraktijk in het mbo centraal. U leert hoe u het onderwijs optimaal kunt afstemmen op de behoefte van de anderstalige studenten.

Inhoud:

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe ondersteun je een NT2-student bij zijn tweedetaalverwerving?
 • Hoe combineer je het leren van een tweede taal en het verwerven van vakkennis?
 • Hoe stimuleer je NT2-studenten om zelfstandig de tweede taal (verder) te leren?
 • Hoe organiseer je NT2-ondersteuning binnen de school?

De scholing bestaat uit een combinatie van de theorie én de praktijk. Elke bijeenkomst is als volgt opgebouwd:

 • Korte inleiding waarin aandacht is voor specifieke NT2-onderwerpen
 • Eigen lesaanpak, didactiek en lesmateriaal onder de loep nemen
 • Uitwerken van een les of aanpak voor de eigen lespraktijk

Kort overzicht van de training.

Deelnemers:

De scholing is bedoeld voor taal- en/of vakdocenten die lesgeven in het mbo en Entree. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Tijdsinvestering:

De scholing bestaat uit zes bijeenkomsten van een dagdeel. Bij elke bijeenkomst hoort een leesopdracht en een praktijkopdracht. De praktijkopdracht voert u uit in uw eigen lessituatie.

Data:

De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag van 14.00 - 17.00 u. (online)

 1. 11 maart 2021
 2. 1 april
 3. 15 april
 4. 27 mei 2021
 5. 17 juni 2021
 6. 8 juli 2021


De scholing kan ook op locatie worden uitgevoerd.

Locatie:

Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof. De bijeenkomsten vinden plaats op een passende locatie in Amsterdam of op uw eigen locatie (bij een incompanytraining) en/of online.

Aanmelden:Aanmelden kan door een mail te sturen naar het secretariaat.
Contactpersoon:

Voor inhoudelijke informatie over de scholing:

Lies Alons 

lies.alons@itta.uva.nl  06 28482874

Inge van Meelis

inge.vanmeelis@itta.uva.nl  06 12287051

Kosten:

Op aanvraag.

Referenties

Het ITTA is 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers en de mbo-opleidingen en kent de praktijk van binnen en van buiten. Het ITTA verzorgt trainingen, coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen, ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK en de Handreiking NT2 voor docenten in het vo en mbo (in samenwerking met LOWAN-vo). Het ITTA neemt zitting in de Commissie Staatsexamens NT2.